Eutrapelia 2014/2015


Tematy - XVIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
EUTRAPELIA 2014/2015

„BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ”

 1. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju. Przeczytaj wspólnie z koleżankami i kolegami, przedyskutuj, ułóż scenariusz do wybranego wątku podjętego przez Ojca Świętego Franciszka w tym Orędziu. Spróbuj ukazać los wybranych bohaterów w wybranej formie scenicznej lub filmowej.

 2. Jezus Chrystus - Książe Pokoju. Jak można rozumieć to stwierdzenie - poszukaj w Piśmie Świętym słów Jezusa, które prowadzą do tego zrozumienia. Ułóż razem z przyjaciółmi dialog ukazujący sens tych słów.

 3. Pokój, który rodzi się w sercu człowieka. Spróbuj ukazać te same zdarzenia, które w różny - przeciwny sposób mogą powodować zachowania człowieka w zależności od tego, czy zachowuje on pokój w sercu i nim się kieruje. Ukaż źródło tego pokoju. Przedstaw takie wydarzenia w sytuacyjnych scenkach.

 4. Braterstwo człowieka, które jest aktualne na całym świecie i w różnych czasach. Ukaż przykłady takich zachowań ludzi w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, które udowadniają prawdę, że jest możliwe pozostanie zawsze w relacji do drugiego człowieka jego bratem.

 5. Maksymilian Maria Kolbe - wzór braterstwa w ekstremalnych warunkach. Ułóż scenki porównawcze z punktu widzenia ofiary i kata, w jaki sposób dokonuje się wpływ takiej postawy, na jaką stać było tego bohatera.

 6. Święta Jadwiga Królowa - wzorem szerzenia pokoju w wymiarze międzynarodowym i osobowym. Ukaż zdarzenia, które o tym mówią w przedstawieniu teatralnym.

 7. Polska w obronie pokoju na przestrzeni dziejów. Czy zauważasz związek pomiędzy pokojem a wolnością człowieka i narodu. Jak można ukazać staranie o zachowanie, odzyskanie i budowanie pokoju opartego na wolności? Wybierz formę artystyczną, w której można ukazać zryw do wolności i pokoju.

 8. Codzienność w domu dla pokoju. Jak na co dzień można w drobnych gestach i czynnościach budować styl życia służący pokojowi człowieka, rodziny i społeczności. Dokonaj analizy genezy kłótni i jej eskalacji oraz genezy dialogu opartego o łagodzenie zachowań aby spory prowadziły ku dobru i nowych jakości. Ukaż to w wybranej formie artystycznej.

 9. Język polski, słowo, gest, mimika, intonacja, mowa niewerbalna a źródła nieporozumień prowadzących od przysłowiowej igły do przysłowiowych wideł. Skonstruuj dialog oparty na dwuznaczności, niejasności i intencji przekazu, aby zrozumieć narzędzie jakim jest mowa człowieka w budowaniu wspólnej przestrzeni znaczeń i porozumiewania się. Zrealizuj taki temat w humorystycznej scenie aktorskiej.

 10. Wspólna przestrzeń duchowych wartości podstawą rozumienia się bez słów. Ukaż przykłady z historii życia postaci historycznych, kiedy ich działania zbiegały się ze sobą, chociaż nie musieli się do tego wzajemnie zachęcać. Wyszukaj mniej znane przykłady i nadaj im nowy blask, aby posłużyły do przemyśleń współczesnego człowieka.

 11. Sprawiedliwość gwarancją pokoju wewnętrznego człowieka i poszukiwania go dla innych. Ukaż w scenie teatralnej zdarzenia, które prowadzą do poczucia siły wewnętrznej w oparciu o sprawiedliwe postępowanie wbrew prowokacjom i trudnościom a nawet cierpieniom i prześladowaniom.

 12. Maryja - Królowa Pokoju. Przeprowadź przewód dowodowy na działanie Maryi orędującej za życiem człowieka w pokoju. Ukaż tę drogę w scenkach, pieśniach, poezji, muzyce, słowie recytowanym.

 13. Aniołowie - wysłannicy Boga miłującego pokój. Wyszukaj i wybierz sceny opisane w Biblii mówiące o działaniach Aniołów Bożych dla wprowadzania pokoju w życiu człowieka i świata. Opisz je.

 14. Niepokój prowadzący do poprawy na lepsze. Jak możesz to rozumieć? Spróbuj znaleźć przykład, w którym tak zwany „święty spokój” nie wychodzi człowiekowi na dobre i ukaż to w wybranej formie artystycznej.

 15. Twórczy niepokój dążeniem do dania z siebie czegoś więcej. Znajdź przykłady na odróżnienie niepokoju wewnętrznego od niepokoju wyszukiwania rzeczy dzieł nowych.

 16. Męczennicy za wiarę wczoraj i dziś. Czy pokój w sercu może być podyktowany spełnieniem wierności Bogu? Przytocz przykłady obrony swojej godności, która daje pokój i ukaż różne barwy losów człowieka, który ceni wartości Bóg, honor, Ojczyzna i pozostaje im wierny.

 17. Zło dobrej zwyciężaj. Aktywne czynienie pokoju w dążeniu osób sprawujących władzę, osób w służbie wychowania człowieka, osób żyjących w rodzinie. Ukaż związek pomiędzy tymi obszarami funkcjonowania człowieka.

 18. Etymologia słowa „broń” w języku polskim jako narzędzia do obrony w walce. Dlaczego w języku polskim narzędzia walki mają nazwę nie wiążącą się z atakiem lecz z obroną. Spróbuj to wyjaśnić i dać przykłady postaw Polaków, które ukazują sens tej nazwy.

 19. Czym jest dla Ciebie pokój i jak można uzyskać go w wymiarze osobowym i wspólnotowym. Spróbuj te przemyślenia pokazać poprzez własną twórczość - wiersz, opowiadanie, pieśń, wizualizację w obrazach lub w innej formie łączącej różne formy artystyczne.

 20. Gołąbek pokoju. Wyszukaj różne symbole pokoju, ukaż je i wyjaśnij ich pochodzenie.

 21. Duch Święty - Duch, który jednoczy. Jedność w zgodzie i harmonii, miłości i wzajemnym upodobaniu. Ukaż wymarzony świat życia w zgodzie i w pokoju, jak mógłby on wyglądać. Czy byłby nudny? Jak można byłoby żyć pięknie, gdyby nie było wojen i cierpienia. Ułóż własny scenariusz i zabaw się w reżysera życia w szczęśliwym świecie.

 22. Zgodność wybranej drogi życia z własnym powołaniem. Ukaż przykłady pokierowania własnym życiem w taki sposób, aby odpowiadać na głos od Boga, który daje talenty i wzywa do ich realizowania i rozwijania. Czy daje to siłę i pokój wewnętrzny? Ukaż to na przykładach takich osób jak Święty Franciszek z Asyżu, Ks. Kardynał Adam Kozłowiecki, Święta Barbara lub innych wybranych przez Ciebie osób.

 23. Wartości związane z pokojem. Zgromadź wykaz wartości związanych z zaistnieniem pokoju. Zastanów się, jakie to są i wyjaśnij ich związek z pokojem, w jaki sposób pokój jest od nich zależny, lub dlaczego są one jego konsekwencją. Ukaż na przykładach w scenkach własnego scenariusza.

 24. Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu. Dowiedz się o najważniejszych aspektach tego dnia, jego przesłania i sensu, udziału w nim Świętego Jana Pawła II, o kontynuacji jego idei w różnych inicjatywach. Przedstaw reportaż zdarzeń.

 25. „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daję” (J 14, 27). W wybranej formie ukaż różnicę pomiędzy pokojem jaki daje świat, a jaki daje Chrystus.

 26. Pokój z Bogiem. W jaki sposób go otrzymujemy. Napisz rozważanie i przedstaw je w dialogu.

 27. „...Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” (Flm 1.3). Co daje nam taki pokój? Poszukaj na to odpowiedzi i podziel się nią przez własną wypowiedź.

 28. Pokój jako owoc zbawienia przyniesionego przez Jezusa. Wyjaśnij znaczenie tych słów i ukaż w wybranej formie artystycznej.

 29. Pokój jest darowany przez Zmartwychwstałego razem z Duchem Świętym i odpuszczeniem grzechów (J 20,19-23). Ukaż wartość tej nauki.

 30. „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łuk 2, 14). Wyjaśnij sens tych słów i ułóż własny scenariusz, aby w obrazowy sposób ukazać charakter takiego pokoju.

Życzymy dobrego natchnienia.

Organizatorzy


Eutrapelia 2014/2015

Patronat XVIII edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA

Herb Biskupa

Bp Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Wojewodowie:
Podkarpacki, Świętokrzyski, Lubelski

Marszałkowie Województw:
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego

Kuratorzy Oświaty Województw:
Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego

Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania
WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli

STELLA Telewizja Kablowa w Stalowej Woli

Program Inauguracji XVIII edycji
Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA
20 listopada 2014 r.,
(Czwartek),godz. 9.30

9.30 - Kościół pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli - Msza Święta

Przewodniczenie, homilia J.E.Ks.Bp Krzysztof Nitkiewicz

11.00 - Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - program artystyczny

"Błogosławieni, którzy czynią pokój"
w wykonaniu dzieci i młodzieży z ZPiT „Racławice”
oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

Zakończenie około godz. 13.00

Organizatorzy Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA:

logo opokaWszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Katolicki Dom Kultury Arka